นายสุรศักดิ์ เหมือนสี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ
08-1962-2816

ออนไลน์ 48 คน

เยี่ยมชม 61,739 คน

คู่มือประชาชน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
10 เม.ย. 63คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ แชร์  
19 ม.ค. 61ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ แชร์  
15 ม.ค. 61คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แชร์  
25 ก.ย. 60การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก กระบวนงาน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แชร์  
25 ก.ย. 60แบบคำร้องทั่วไป แชร์  
25 ก.ย. 60แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ แชร์  
18 มี.ค. 60คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ แชร์  
18 ม.ค. 59คู่มือการปฏิบัติงาน แชร์  
7 ม.ค. 58การรับจดทะเบียนพาณิชย์ ห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า (จัดตั้งใหม่) แชร์  
7 ม.ค. 58การรับจดทะเบียนพาณิชย์ บุคคลธรรมดา (จัดตั้งใหม่) แชร์  
7 ม.ค. 58การรับจดทะเบียนพาณิชย์ ห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) แชร์  
7 ม.ค. 58การรับจดทะเบียนพาณิชย์ บุคคลธรรมดา (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) แชร์  
7 ม.ค. 58การรับจดทะเบียนพาณิชย์ ห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) แชร์  
7 ม.ค. 58การรับจดทะเบียนพาณิชย์ บุคคลธรรมดา (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) แชร์  
7 ม.ค. 58การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ แชร์  
7 ม.ค. 58การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีเก็บน้ำมัน ลักษณะที่ 2 แชร์  
7 ม.ค. 58การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีเก็บน้ำมัน (ค ลักษณะที่ 1,ง และ จ ลักษณะที่ 1) แชร์  
7 ม.ค. 58การรับชำระภาษีป้าย แชร์  
7 ม.ค. 58การรับภาษีโรงเรือนและที่ดิน แชร์  
7 ม.ค. 58การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 22 รายการ
เปลี่ยนภาษา