นายสุรศักดิ์ เหมือนสี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ
08-1962-2816

ออนไลน์ 20 คน

เยี่ยมชม 10,190 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 12 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
26 ต.ค. 63จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายไร่นายเสน่ห์ ภักดีสอน) หมู่ที่ 2 บ้านคลองน้ำคัน ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
26 ต.ค. 63จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายไร่นายเสน่ห์ ภักดีสอน) หมู่ที่ 2 บ้านคลองน้ำคัน ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
18 ก.ย. 63ซื้อหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63097511817) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
25 ส.ค. 63ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63097023334) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
21 ส.ค. 63จ้างบริการค่าชื่อโดเมนและพื้นที่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63087487566) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
21 ส.ค. 63จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63087462991) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
17 ส.ค. 63จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63087404659) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
17 ส.ค. 63ซื้อค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการสาธิตและฝึกภาคปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย จำนวน 4 รายการ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63087326478) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
4 ส.ค. 63ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับโครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63087384543) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
4 ส.ค. 63จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63087200049) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
4 ส.ค. 63จ้างปรับปรุงระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63087032500) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
3 ส.ค. 63จ้างปรับปรุงระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63087032500) ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
เปลี่ยนภาษา