เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
ข้อบัญญัติตำบล พ.ศ. 2563อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่งอบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
สรุปโครงการจัดประชุมประชาคมตำบล/หมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)อบต.โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563อบต.โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
บัญชีโครงการแผ่นพัฒนา 5 ปี ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำลโคกปรงอบต.โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 อบต.โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 314 เรื่อง ขอปรับแผนการตรวจติดตามและนิเทศการปฏิบัติงานของอปท. ปรจำปีงบประมาณ 63obtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 1019 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดอปท.obtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 1016 เรื่อง แนวทางการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯobtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 1015 เรื่อง แจ้งเปลี่ยนวันดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมฯobtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ปี2562อบต.ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ปี 2562อบต.ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อบต.สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

ลำดับที่ 1-20 | 1/72 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.13s. 0.50MB