เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญาอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อรณรงค์ป้องกันเชื้อโควิด-19อบต.กองทูล หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจังอบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศสภา อบต.ศิลา เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.ศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563อบต.ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์
ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพันสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพันสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
โครงการการมีส่วนร่วม5คณะการสร้างชุมชนต้นแบบเพื่อการพึ่งพอตนเองอย่างยั่งยืนอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562อบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศ เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตตำบลคลองกระจัง ตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562อบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
การพิจารณาทบทวนข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระบบสารสนเทศ (พช0023.16/ว967) กองช่างอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (พช0023.16/ว966) การศึกษาอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของอปท. (พช0023.16/ว965) ทุกส่วนราชการอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ขอประชาสัมพันธ์ "คุ้มค่า" (พช0023.16/ว256) นักวิเคราะห์ฯอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้อปท.จัดส่งข้อมูลโครงการก่อสร้างเข้าร่วมโครงการCOST (พช0023.16/ว255) กองคลังอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์กองทุนคุ้มครองเด็ก (พช0023.16/ว254) กองสวัสดิการอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
แนวทางการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาของหน่วยงานในสังกัดอปท. (พช0023.16/ว972) ทุกส่วนราชการอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูฯลฯ (พช0023.16/ว971) การศึกษาอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (พช0023.16/ว969) การศึกษาอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
แจ้งเปลี่ยนวันดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบฯลฯ (พช0023.16/ว970) การศึกษาอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 1-20 | 1/71 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.16s. 0.75MB