เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม Big Claening Day

แชร์

วัตถุประสงค์

3.1  เพื่อรักษาความสะอาดเรียบร้อยในชุมชน เป็นเมืองสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เอื้อต่อการอยู่อาศัย

3.2   เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน เสริมสร้างวินัยการรักษาความสะอาด

3.3   เพื่อให้หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านในตำบลซับเปิบมีที่พักขยะอินทรีย์ ( เสวียน ) 

3.4   เพื่อป้องกันโรคให้แก่ประชาชนจากแหล่งเพาะพันธ์เชื่อโรคที่มาจากขยะ

3.5   เพื่อเป็นการคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ 

  ตำบลซับเปิบ

3.6   เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม ของประชาชนในตำบลซับเปิบ


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.75MB