นายสุรศักดิ์ เหมือนสี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ
08-1962-2816

ออนไลน์ 47 คน

เยี่ยมชม 61,692 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายสอิ้ง สีทา

  ประธานสภาอบต.ซับเปิบ

 • นางสุพรรณ เอี่ยมป้อ

  รองประธานสภาอบต.ซับเปิบสมาชิกสภา

 • นางทองดี มณีวรรณ

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายแดง โชติบ้านขาม

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายเสน่ห์ ภักดีสอน

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายสมศักดิ์ สุวรรณโชติ

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นางทองลัน เบิกสว่าง

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายมานพ เอี่ยมป้อ

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายสุชิน นิลสนธิ

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายจำนงค์ ศรีทา

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นางสาคร ครองสัตย์

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายสนุรัตน์ อุทัยคำ

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายสุทธา ทัดนอก

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายกองเงิน กันยาประสิทธิ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นางสมถวิล ขวัญน้อม

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายบุญเทียน อินทร์เพชร

  ส.อบต. หมู่ที่ 9เปลี่ยนภาษา