นายสุรศักดิ์ เหมือนสี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ
08-1962-2816

ออนไลน์ 41 คน

เยี่ยมชม 61,719 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นางสาวนิลรัตน์ พัฒนวีรวงศ์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบสำนักปลัด

 • นายธีระชัย รามสินธุ์

  หัวหน้าสำนักงานปลัด

 • นางทองสุข ปัญญาประสิทธิ์

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • นายสุรเจตน์ เพียนอก

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • นายรุ่งโรจน์ น้าประเสริฐ

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • นางพรรณธิพร บุญก่อน

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 • นางมาลัย เชื้อหงษ์

  ครู ค.ศ. 1

 • นางอัจฉรา แก้วแสง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 • นายอนันท์ อินปลัด

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

 • นางพเยาว์ ลามนอก

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายไพฑูรย์ โภคะ

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นางญาณี ตันยศ

  ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก

 • นางสาวลัดดา เอี่ยมป้อ

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นายบัวทอง ลามนอก

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายวันชัย ดวงอุปปะ

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • นางสาวสายฝน เนตรแสงศรี

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นางสาวเบญจนันท์ เบิกสว่าง

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายภาคภูมิ วังคีรี

  พนักงานขับรถยนต์

 • นางสาวแสงทิวา สิงห์ภา

  ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารสุข

 • นางสุภาพร บุญอิ่ม

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นางสาววนิดา คำเกตุ

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวชิตกมล อินงาม

  ผู้ดูแลเด็ก

กองคลัง

 • ว่าง

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวทรรศนกร โสกบ้านขาม

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวพรทิพย์ โภชน์ชมภู

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวสุชาวดี เอี่ยมป้อ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นายเอกชัย ไชยวัง

  พนักงานจ้างทั่วไป

กองช่าง

 • ว่าที่ ร.ต.สมพงษ์ ปัญญาประสิทธิ์

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายประสาน เนตรแสงศรี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายเกรียงศักดิ์ ม้าวมงคล

  ผู้ช่วยช่างโยธา

 • นายเพชรประเสริฐ ชัยปะ

  พนักงานจ้างทั่วไปเปลี่ยนภาษา