เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร113
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน216
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563125
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน123
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563117
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564)293
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต217
ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ1156
ประกาศแผน ปปช. 25611125
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 - 2560)1135

ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB