เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563128
ข้อบัญญัติตำบล พ.ศ. 2563129
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)731
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร111
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน214
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล116
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล116
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563122
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563113
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน121
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563116
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562110
แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563134
แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562189
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว182
ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 25621149
แผนจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 25621189
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.058
รายง071
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564)291

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB