นายสุรศักดิ์ เหมือนสี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ
08-1962-2816

ออนไลน์ 46 คน

เยี่ยมชม 61,695 คน

ประมวลจริยธรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
2 ม.ค. 63ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 แชร์  
5 ม.ค. 62มาตรการตรวจสอบดุลพินิจ เพื่อป้องกันการทุจริต แชร์  
3 ม.ค. 62ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 แชร์  
3 ม.ค. 62คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ แชร์  
3 ม.ค. 62คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง แชร์  
2 ม.ค. 62ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ พ.ศ.2562 แชร์  
20 พ.ย. 61การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน แชร์  
20 พ.ย. 61แบบรายงานการควบคุมภายใน แชร์  
15 ม.ค. 61คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แชร์  
5 ม.ค. 61ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้าง แชร์  
3 ม.ค. 61ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 แชร์  
25 ก.ย. 60แผนจัดการความรู้ (Knowledge Management) แชร์  
25 ก.ย. 60แผนพัฒนาบุคลากร แชร์  
ลำดับ 1-13 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 13 รายการ
เปลี่ยนภาษา