นายสุรศักดิ์ เหมือนสี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ
08-1962-2816

ออนไลน์ 136 คน

เยี่ยมชม 61,761 คน

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
10 มิ.ย. 63คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ แชร์  
10 มิ.ย. 63คู่มือจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์ และยกเลิกทะเบียนพาณิชย์ แชร์  
10 มิ.ย. 63คู่มือการออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานนีบริการน้ำมัน (ค ลักษณะที่ 1 , ง และ จ ลักษณะที่ 1) แชร์  
10 มิ.ย. 63คู่มือการออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่ 2 แชร์  
10 มิ.ย. 63คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แชร์  
10 มิ.ย. 63คู่มือการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน แชร์  
10 มิ.ย. 63คู่มือการรับชำระภาษีป้าย แชร์  
10 มิ.ย. 63คู่มือการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ แชร์  
10 มิ.ย. 63คู่มือการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ แชร์  
ลำดับ 1-9 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 9 รายการ
เปลี่ยนภาษา