เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานการเงิน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2562214
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 256212
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2562121
รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 25621133
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2562122
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2562123
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562630
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 25611028
รายงาน รับ-จ่าย ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน 2561185
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561188
รายงาน รับ-จ่าย ประจำปี 2561 ประจำเดือน มีนาคม 2561171
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25603132
รายงานรายรับรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25603132
งบประมาณรายจ่ายประจำปี3193

ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB