เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานการเงิน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 256348
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2562218
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 256219
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2562124
รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 25621139
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2562125
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2562126
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562636
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 25611033
รายงาน รับ-จ่าย ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน 2561191
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561192
รายงาน รับ-จ่าย ประจำปี 2561 ประจำเดือน มีนาคม 2561175
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25603135
รายงานรายรับรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25603136
งบประมาณรายจ่ายประจำปี3196

ลำดับที่ 1-16 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB