เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานการเงิน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2 15
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 256317
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563431
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2562222
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562115
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2562127
รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 25621143
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2562129
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2562129
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562641
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 25611035
รายงาน รับ-จ่าย ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน 2561198
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561196
รายงาน รับ-จ่าย ประจำปี 2561 ประจำเดือน มีนาคม 2561177
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25603138
รายงานรายรับรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25603143
งบประมาณรายจ่ายประจำปี3198

ลำดับที่ 1-18 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB