เมนูหลัก

บริการประชาชน - คู่มือประชาชน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์111
ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ2134
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน182
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก กระบวนงาน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น1193
แบบคำร้องทั่วไป1188
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์1218
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์194
คู่มือการปฏิบัติงาน2137
การรับจดทะเบียนพาณิชย์ ห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า (จัดตั้งใหม่)1139
การรับจดทะเบียนพาณิชย์ บุคคลธรรมดา (จัดตั้งใหม่)1135
การรับจดทะเบียนพาณิชย์ ห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)1136
การรับจดทะเบียนพาณิชย์ บุคคลธรรมดา (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)1142
การรับจดทะเบียนพาณิชย์ ห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)1122
การรับจดทะเบียนพาณิชย์ บุคคลธรรมดา (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)1137
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่1139
การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีเก็บน้ำมัน ลักษณะที่ 21123
การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีเก็บน้ำมัน (ค ลักษณะที่ 1,ง และ จ ลักษณะที่ 1)1125
การรับชำระภาษีป้าย1123
การรับภาษีโรงเรือนและที่ดิน1125
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์1124

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB