เมนูหลัก

บริการประชาชน - คู่มือประชาชน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ298
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน143
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก กระบวนงาน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น1157
แบบคำร้องทั่วไป1149
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์1171
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์143
คู่มือการปฏิบัติงาน288
การรับจดทะเบียนพาณิชย์ ห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า (จัดตั้งใหม่)196
การรับจดทะเบียนพาณิชย์ บุคคลธรรมดา (จัดตั้งใหม่)199
การรับจดทะเบียนพาณิชย์ ห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)1102
การรับจดทะเบียนพาณิชย์ บุคคลธรรมดา (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)194
การรับจดทะเบียนพาณิชย์ ห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)186
การรับจดทะเบียนพาณิชย์ บุคคลธรรมดา (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)198
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่186
การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีเก็บน้ำมัน ลักษณะที่ 2185
การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีเก็บน้ำมัน (ค ลักษณะที่ 1,ง และ จ ลักษณะที่ 1)189
การรับชำระภาษีป้าย185
การรับภาษีโรงเรือนและที่ดิน190
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์191
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ189

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB