เมนูหลัก

บริการประชาชน - คู่มือประชาชน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ294
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน138
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก กระบวนงาน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น1151
แบบคำร้องทั่วไป1144
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์1166
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์136
คู่มือการปฏิบัติงาน283
การรับจดทะเบียนพาณิชย์ ห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า (จัดตั้งใหม่)190
การรับจดทะเบียนพาณิชย์ บุคคลธรรมดา (จัดตั้งใหม่)194
การรับจดทะเบียนพาณิชย์ ห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)198
การรับจดทะเบียนพาณิชย์ บุคคลธรรมดา (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)189
การรับจดทะเบียนพาณิชย์ ห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)183
การรับจดทะเบียนพาณิชย์ บุคคลธรรมดา (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)185
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่182
การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีเก็บน้ำมัน ลักษณะที่ 2180
การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีเก็บน้ำมัน (ค ลักษณะที่ 1,ง และ จ ลักษณะที่ 1)185
การรับชำระภาษีป้าย180
การรับภาษีโรงเรือนและที่ดิน185
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์187
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ184

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB