เมนูหลัก

บริการประชาชน - คู่มือประชาชน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ2102
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน153
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก กระบวนงาน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น1161
แบบคำร้องทั่วไป1153
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์1177
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์161
คู่มือการปฏิบัติงาน292
การรับจดทะเบียนพาณิชย์ ห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า (จัดตั้งใหม่)1105
การรับจดทะเบียนพาณิชย์ บุคคลธรรมดา (จัดตั้งใหม่)1104
การรับจดทะเบียนพาณิชย์ ห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)1106
การรับจดทะเบียนพาณิชย์ บุคคลธรรมดา (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)1111
การรับจดทะเบียนพาณิชย์ ห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)191
การรับจดทะเบียนพาณิชย์ บุคคลธรรมดา (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)1107
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่1109
การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีเก็บน้ำมัน ลักษณะที่ 2190
การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีเก็บน้ำมัน (ค ลักษณะที่ 1,ง และ จ ลักษณะที่ 1)196
การรับชำระภาษีป้าย190
การรับภาษีโรงเรือนและที่ดิน194
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์196
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ199

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB