เมนูหลัก

บริการประชาชน - ประมวลจริยธรรม

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
มาตรการตรวจสอบดุลพินิจ เพื่อป้องกันการทุจริต137
คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์140
คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง135
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน140
แบบรายงานการควบคุมภายใน133
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน132
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้าง136
แผนจัดการความรู้ (Knowledge Management)135
แผนพัฒนาบุคลากร140

ลำดับที่ 1-9 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB