เมนูหลัก

บริการประชาชน - ประมวลจริยธรรม

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริต ประจำปี 256319
มาตรการตรวจสอบดุลพินิจ เพื่อป้องกันการทุจริต174
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริต ประจำปี 256217
คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์174
คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง167
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน185
แบบรายงานการควบคุมภายใน171
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน166
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้าง183
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริต ประจำปี 256119
แผนจัดการความรู้ (Knowledge Management)168
แผนพัฒนาบุคลากร192

ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB