เมนูหลัก

บริการประชาชน - ประมวลจริยธรรม

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
มาตรการตรวจสอบดุลพินิจ เพื่อป้องกันการทุจริต131
คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์135
คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง131
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน135
แบบรายงานการควบคุมภายใน127
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน128
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้าง130
แผนจัดการความรู้ (Knowledge Management)130
แผนพัฒนาบุคลากร135

ลำดับที่ 1-9 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB