นายสุรศักดิ์ เหมือนสี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ
08-1962-2816

ออนไลน์ 54 คน

เยี่ยมชม 61,708 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป
ประวัติความเป็นมา

ตำบลซับเปิบเป็นตำบลที่ตั้งมาตั้งแต่ปี 2597 ประชาชนส่วนใหญ่อพยพมาจาก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย พูดภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านวังไทรทอง บ้านคลองน้ำคัน บ้านซับเปิบ บ้านเนินดินแดง บ้านเชิงชาย บ้านซับเปิบเหนือ บ้านวังไทรทองเหนือ บ้านซับเปิบใต้ บ้านคลองน้ำคันเหนือ


ที่ตั้ง

ตำบลซับเปิบ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอวังโป่ง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเ ขาและเทือกเขาสูง ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ตามที่ราบเชิงเขา มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับป่าสงวนแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง และเขตห้ามล่าสัตว์วังโป่ง – ชนแดน มีระยะทางห่างจากอำเภอวังโป่ง 13 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดเพชรบูรณ์ 83 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพฯ 360 กิโลเมตร


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือติดต่อกับพื้นที่ของทิวเขาใหญ่เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศใต้ติดต่อกับพื้นที่ของอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันออกติดต่อกับพื้นที่ของทิวเขาใหญ่เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันตกติดต่อกับพื้นที่ของตำบลวังโป่ง ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

เนื้อที่

ตำบลซับเปิบ มีเนื้อที่ทั้งหมด 110 ตารางกิโลเมตร หรือ 68,750 ไร่ โดยประมาณ โดยแยกเป็นพื้นที่ดัง ต่อไปนี้
๑. พื้นที่ทำนา 600 ไร่
๒. พื้นที่ทำไร่ 27,500 ไร่
๓. พื้นที่ทำสวน 13,750 ไร่
๔. พื้นที่อยู่อาศัย 700 ไร่
๕. พื้นที่สาธารณประโยชน์ 60 ไร่
๖. อื่น ๆ ( สถานที่ราชการ / วัด ) 500 ไร่
๗. พื้นที่เขตป่าสงวน – เขตห้ามล่า 25,740 ไร่


ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลซับเปิบ โดยทั่วไป มีความสูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ย 200 – 225 เมตรมีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเนินลูกฟูก มีเทือกเขาสูงด้านทิศตะวันตกจรดทิศเหนือตลอดแนวประชาชนอาศัยและ ทำกินตามที่ราบเชิงเขาและเนินเขา สภาพดินเป็นดินเหนียว ดินเหนียวปนทรายดินลูกรังปนทราย หินภูเขาและหินผุ


สภาพภูมิอากาศ แบ่งออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้
ฤดูร้อน ช่วงระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 35 องศาเซลเชียส
ฤดูฝนช่วงระหว่างเดือน มิถุนายน – ตุลาคมอุณหภูมิเฉลี่ย 27 องศาเซลเชียส
ฤดูหนาวช่วงระหว่าง เดือน พฤศจิกายน – มกราคมอุณหภูมิเฉลี่ย 20 องศาเซลเชียส

การปกครอง

ตำบลซับเปิบเป็นตำบลขนาดเล็ก แบ่งการปกครอง เป็น 9 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ 1 บ้านวังไทรทอง นายสมเพชร มาตวังแสง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านคลองน้ำคัน นายพรม ปานสวัสดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 3 บ้านซับเปิบ นายถนอม เบิกสว่าง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านเนินดินแดง นายสงกรานต์ เอี่ยมป้อ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 5 บ้านเชิงชาย นายบุญทรง แพงผม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านซับเปิบเหนือ นายหวาง จันทรา ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 7 บ้านวังไทรทองเหนือ นายนิเวศน์ เชื้อหงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านซับเปิบใต้ นายกล่ำ จันอาว กำนัน
หมู่ที่ 9 บ้านคลองน้ำคันเหนือ นายกำธร ขวัญน้อม ผู้ใหญ่บ้าน

ประชากร

ประชากรทั้งสิ้น 4,924 คน แยกเป็น

ชาย 2,523 คนหญิง 2,401 คน

มีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 45 คน : ตารางกิโลเมตร

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม 2550


ข้อมูลจำนวนประชากรในตำบลซับเปิบ

แยกเป็นหมู่บ้าน

จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชายหญิงรวมจำนวนครัวเรือน
1บ้านวังไทรทอง224210434143
2บ้านคลองน้ำคัน290202524155
3บ้านซับเปิบ442449891245
4บ้านเนินดินแดง214200414117
5บ้านเชิงชาย247239486110
6บ้านซับเปิบเหนือ327309636155
7บ้านวังไทรทองเหนือ252233485124
8บ้านซับเปิบใต้262264526136
9บ้านคลองน้ำคันเหนือ265245510130
รวม2,5232,4014,9241,315

อาชีพ

อาชีพหลัก ส่วนใหญ่มีอาชีพทางด้านเกษตรกรรม โดยพืชไร่ที่ปลูกหมุนเวียนตลอดปี ได้แก่ ข้าวโพด , ถั่วเหลือง , ถั่วเขียว ส่วนพืชสวนที่ปลูกกันมาก ได้แก่ มะขามหวาน , มะม่วง , ลำไย มีการทำนาอยู่บ้าง แต่ไม่มากนักเนื่องจากพื้นที่ลุ่มมีน้อย นอกจากนี้ยังนิยมปลูกไม้เศรษฐกิจ ได้แก่ สัก ยูคาลิปตัส
อาชีพรอง ได้แก่ รับจ้าง
อาชีพเสริม ได้แก่ การทำผลิตภัณฑ์ไม้กวาด , ไข่เค็ม , ทอผ้า

หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

ธนาคาร - แห่ง
โรงแรม - แห่ง
ปั๊มน้ำมัน 13 แห่ง
โรงงานอุตสาหกรรม -แห่ง
โรงสี 1 แห่ง
ร้านค้า 48แห่ง
อู่ซ่อมรถยนต์/เครื่องยนต์ 5 แห่ง
ร้านค้าชุมชน 1แห่ง

จำนวนกลุ่มองค์กรในหมู่บ้าน
จำนวน 48 กลุ่ม
มีสมาชิก 831 คน
มีเงินทุนรวม 19,729,112 บาท


ปัจจัยการผลิต
- จำนวนครัวเรือนที่ใช้ปุ๋ย 745 ครัวเรือน จำนวนที่ใช้รวม 4,538.5 ตัน ราคาตันละ 12,000 บาทเป็นเงินรวม 20,162,100 บาท
- จำนวนครัวเรือนที่ใช้ยาปราบศัตรูพืชและอื่นๆ 715 ครัวเรือน คิดเป็นเงินรวม 5,541,680 บาท
- จำนวนน้ำมันที่ใช้ในการประกอบอาชีพ 798 ครัวเรือน จำนวนที่ใช้ 242,535 ลิตร คิดเป็นเงินรวม 7,889,690 บาท
- จำนวนครัวเรือนที่ใช้วัสดุ/อาหารสัตว์ 661 ครัวเรือน คิดเป็นจำนวนเงิน 697,610 บาท
- ค่าแรงงานในชุมชน คน / วัน 150 บาท


รายได้ของชุมชน
- ผลผลิตจากการปลูกพืช 155,506,070 บาท
- ผลผลิตจากการเลี้ยงสัตว์ 2,728,200 บาท
- การแปรรูป 738,720 บาท
- รายได้อื่นๆ 5,500,100 บาท
รวมรายได้ของชุมชน 115,642,690 บาท


รายจ่ายของชุมชน
- รายจ่ายที่เป็นต้นทุนในการผลิต 53,998,351 บาท
- รายจ่ายค่าอุปโภค / บริโภค 34,227,050 บาท
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 18,783,200 บาท
รวมรายจ่ายของชุมชน 106,541,451 บาท
หนี้สินของครัวเรือนในชุมชน 37,487,000 บาท
เงินออมของครัวเรือนในชุมชน 1,975,927 บาท

เปลี่ยนภาษา