เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติตำบล    ตำบลซับเปิบเป็นตำบลที่ตั้งมาตั้งแต่ปี 2497 ประชาชนส่วนใหญ่อพยพมาจาก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย พูดภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านวังไทรทอง บ้านคลองน้ำคัน บ้านซับเปิบ บ้านเนินดินแดง บ้านเชิงชาย บ้านซับเปิบเหนือ บ้านวังไทรทองเหนือ บ้านซับเปิบใต้ บ้านคลองน้ำคันเหนือ
0.01s. 0.50MB