นายสุรศักดิ์ เหมือนสี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ
08-1962-2816

ออนไลน์ 44 คน

เยี่ยมชม 61,758 คน

สภาพสังคม
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัด / สำนักสงฆ์ /ที่พักสงฆ์ จำนวน 5 แห่ง
มัสยิด จำนวน - แห่ง
ศาลเจ้า จำนวน - แห่ง
โบสถ์ จำนวน - แห่ง


การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง คือ

โรงเรียนคลองน้ำคัน หมู่ที่ 2 จำนวนนักเรียน 92 คน
โรงเรียนบ้านซับเปิบ หมู่ที่ 3 จำนวนนักเรียน 170 คน
โรงเรียนบ้านเชิงชาย หมู่ที่ 5 จำนวนนักเรียน 53 คน
โรงเรียนบ้านวังไทรทอง หมู่ที่ 7 จำนวนนักเรียน 30 คน

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 1 แห่ง

โรงเรียนซับเปิบ หมู่ที่ 3จำนวนนักเรียน 101 คน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับเปิบ หมู่ที่ 3 จำนวนเด็ก 40 คน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองน้ำคัน หมู่ที่ 2 จำนวนนักเรียน 28 คน

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 9 แห่ง


การสาธารณสุข
โรงพยาบาลของรัฐขนาด - เตียง - แห่ง
สถานีอนามัยประจำ ตำบล / หมู่บ้าน2 แห่ง
สถานพยาบาลเอกชน (คลินิก )1 แห่ง
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน หมู่ที่ 7 - แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100


ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- สถานีตำรวจ - แห่ง
- รถดับเพลิง 1 คัน
- จุดตรวจประจำหมู่บ้าน 4 แห่ง

เปลี่ยนภาษา